Miika_Nyyssonen_Portrait_of_Oliver_Walter

Portrait of Oliver Walter, 2015, Oil on canvas, 73×105 cm